top of page
הקשבה אנליטית

 האם היות לבד, זו חוויה מייסרת, או יכולת מתפתחת? כאשר היות לבד, נחווה כחוויה מייסרת, והאדם סובל ופונה לעזרה, מטרת הטיפול תהיה לפתח את היכולת להיות בקשר. כאשר ויניקוט דן ביכולת להיות לבד, הוא אינו מעמיד את היכולת הזאת כניגוד ליכולת להיות יחד. לטענתו, שתי היכולות האלה משלימות זו את זו, ובניגוד להן: חרדה, אשר מקשה גם על היכולת להיות לבד, וגם על היכולת להיות יחד. אם כך, מהי היכולת להיות לבד?

וויניקוט מניח, שיכולתו של אדם להיות לבד, היא סימן לבשלות רגשית. היכולת הזאת, יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. בהקשר חברתי, זו יכולה להיות שתיקה שאינה נחווית כמעיקה ורועמת, ובטיפול, זו יכולה להיות שתיקה שאינה ביטוי של התנגדות. שתיקה שכזו לפי ויניקוט, אין בה פחד מהיות לבד, וגם לא משאלה להיות לבד, אלא זאת יכולת. וויניקוט קורא לה היכולת להיות לבד.                                                                         

bottom of page