top of page

על מחשבה וחשיבה, עיון במאמרו של ביון

Updated: Jul 30, 2021

איך צומחת מחשבה ואיך אנחנו מפתחים תפיסת עולם? ובכלל, איך מתפתחת חשיבה...

על השאלות האלה דן ביון בפרק הזה, ובנוסף גם בשאלה: איך מיישמים את הרעיון הזה בקליניקה. לעניין זה אני רוצה להתייחס בשורות האלה.

הנקודה המרכזית היא, שהחשיבה צומחת מתוך חוויה רגשית.

וכן, אם נתבונן פנימה נראה שזה אכן כך. הרבה פעמים מתרוצצת בתוכנו חוויה שאין לה מילים. קשה לבטא אותה והיא בחזקת מועקה, כעין תחושה שכזאת, שמונחת על החזה אבן כבדה, גולה בתוך הגרון או משהו מכביד על הלב.

וזה כבד ומעיק עד הרגע שבו אנחנו מספרים את החוויה הזאת לאדם אחר או בתוך עצמנו בשיח פנימי ש"ביני לבין עצמי".

מילים שקוראות לחוויה בשם.


מילים הן תוצר של מחשבה, והן נבעו מתוך החוויה הרגשית.

החשיבה מאפשרת לאדם לעבד חומרים, לעכל אותם, להפוך אותם לזמינים כך שהם לא יהיו בבחינת מצבור של מחשבות שאינן יכולות להיחשב.

החשיבה היא המיכל של המחשבות.


אבל מה עוזר לעכל ולעבד אותן?

כשמטופל מגיע לטיפול עם מועקה, ייתכן שלמעשה הוא מבקש עזרה בסילוק מחשבה שלא מתפתחת, מטרידה, מעיקה, מונחת כמו אבן על הלב. משהו שקשה לשאת.

אנחנו לא יכולים לחשוב במקומו, אבל אנחנו יכולים להיות לו כעדים, לחשוב איתו. ההקשבה שלנו ויכולת ההכלה, זה העניין.


המנגנון הבסיסי ביותר הוא הזדהות השלכתית. להיות עד לחוויה הרגשית שלו ולחוות אותה איתו כמוהו.


פירוש הוא מחשבה של המטפל. קורה שמטופל אומר הרבה דברים, מציף במלל, מהיר מאוד.

מה הוא מבקש? האם ההצפה הזו מבקשת החזקה? האם היא נובעת ממקום כואב ופצוע? האם נכון לבקש ממנו להאיט? אפשר לחשוב על זה בהרבה אופנים. אבל...


כדי שהמטופל יוכל לקבל את הפירוש, כלומר כדי שהוא יוכל לקבל מחשבה שמנסה לעבד את הדברים כך שהפירוש יהיה מועיל, צריך שתהיה לו, למטופל, יכולת להיות רצפטיבי, יכולת להקשיב, יכולת לחשוב בנוכחות המטפל ואיתו.


מהי היכולת הזו?

היא תוצר של תהליך מתפתח. והוא לא קורה מיד, טיפול הוא מבוסס על קשר, והוא נבנה בתהליך.

יכולת ההקשבה וההכלה של המטפל הן מאוד משמעותיות, ובתוכן היכולת להחזיק דברים בשעת ולעבד אותם בתוך עצמו קודם כל.

ההרהור הפנימי הזה מאפשר הקשבה אחרת.

שהיא בעצם, אבן השתייה של כל התהליך.

הקשבה לדברים שנאמרים ולמה שמעבר למילים.

וכמעט קראתי לשורות האלה מילים ומעבר להן, או מילים שמנסות לגעת, או אפילו- מילים שרוצות לדעת.
58 views0 comments

Recent Posts

See All

על "היכולת להיות לבד", וויניקוט, 1958                                                                        האם היות לבד, זו חוויה מייסרת, או יכולת מתפתחת? כאשר היות לבד, נחווה כחוויה מייסרת, והאדם ס

bottom of page